< terug

Geldzaken? Waar moet u aan denken na een overlijden.

Bankzaken

U bent verplicht de bank te informeren over het overlijden. De bank zal vervolgens de bankrekening blokkeren tot bekend is wie gerechtigd is de rekening te beheren. Een eventuele machtiging vervalt na een overlijden.

Rekeningen die gedurende de blokkade van de rekening binnenkomen en verband houden met het overlijden of de rechten en plichten van de erfgenamen, kunnen bij de bank worden ingediend.

Regel via een verklaring van erfrecht nieuwe bevoegdheden voor bankrekeningen, hef rekeningen eventueel op, laat ze op een andere naam overschrijven en draag zorg voor de nog lopende betalingen doen.

Is er een (bank)kluis? Denk dan aan het openen, legen en opzeggen daarvan.

Ga na of er effectendepots zijn en regel het beheer van onroerend goed en effecten.

Inventariseer de banksaldi op de overlijdensdatum. Wanneer u als erfgenaam of executeur geen goed beeld heeft van de bankrekeningen die een overledene had bij één of meerdere banken, kunt u bij slapendetegoeden.nl een navraagverzoek indienen.

Inventariseer automatische afschrijvingen en zeg deze zo nodig op.

Inventariseer creditcards en zeg deze zo nodig op.

> Meld het overlijden bij de banken.

Uitvaartverzekeraar informeren 

Checken of er uitvaartverzekeringen en/of levensverzekeringen uitkeren. 
Bewaar alle rekeningen en betalingsbewijzen die verband houden met de uitvaart zorgvuldig. Ze kunnen eventueel gebruikt worden voor de erfbelasting.

> Meld het overlijden bij de (uitvaart)verzekeraars.

Schulden

Ga na of er schulden zijn.
Bepaal hoe u de erfenis wilt aanvaarden. 
Controleer de administratie, de laatste belastingaangifte en bankafschriften op mogelijke aanwijzing dat er schulden (leningen of kredieten) zijn. 
Controleer of er leningen zijn en meld ook aan deze instanties het overlijden.
Inventariseer lopende schulden zoals een belastingschuld, hypotheekschuld, de rekening voor de uitvaartkosten enz.

Voor hulp en advies kunt u terecht bij het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand.

Verzekeringen

Sommige verzekeringen zullen niet meer nodig zijn. Laat van de verzekeringen die wel moeten doorlopen de tenaamstelling wijzigen.
Denk hierbij aan een WA-verzekering, levensverzekering, brand-, inboedel-, opstal-, zorg- of reisverzekering. Denk ook aan de verzekering voor de auto en/of motor.

> Meld het overlijden bij de verzekeraars.

Belastingzaken

Denk aan het invullen van de belastingaangifte.

Geef de juiste contactpersoon door aan de Belastingdienst. Enkele weken na het overlijden zendt de Belastingdienst naar het laatst bekende adres van de overledene een formulier om op aan te geven wie de contactpersoon voor de belastingzaken is.

Denk, indien van toepassing, ook aan de voorlopige teruggaaf van de belastingdienst. Wellicht moet deze aangepast of stopgezet worden.

Als uw kind is overleden doe dan belastingaangifte als het kind zelf inkomen had. Bel de belastingtelefoon 0800 – 05 43 en vraag om een F-biljet voor deze aangifte.

De Belastingdienst heeft een aparte site om nabestaanden te helpen met fiscale zaken na overlijden. Kijk hier voor de site van de Belastingdienst.

Neem voor vragen over de inkomsten- en/of erfbelasting contact op met de belastingtelefoon. Bel daarvoor 0800 – 05 43.

Meld het overlijden ook aan de belastingdienst in verband met de motorrijtuigenbelasting.

Check of de gemeentelijke belastingen veranderen. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Daardoor kunnen de tarieven voor bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en rioolheffing lager zijn.

Denk ook aan de melding bij het energiebedrijf in verband met de tenaamstelling of een aanpassing van het verbruik.

Erfenis

Ga na of er een testament is 
U kunt via het centraal testamentenregister zelf kosteloos nagaan of de overledene een testament had. Daarvoor moet u een formulier invullen en samen met de akte van overlijden opsturen. Binnen vijf werkdagen weet u of er een testament is en bij welke notaris dit testament is opgesteld.

Ga na wie de erfgenamen zijn 

U kunt bij een notaris een kopie van het testament aanvragen en, al dan niet samen met de notaris, uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Let op, u zult van de notaris alleen een kopie ontvangen wanneer u gerechtigde bent in de nalatenschap.

Erfenis inventariseren

Tel alle bezittingen bij elkaar op en trek er alle schulden vanaf, de uitkomst is de erfenis. 
Stel de inboedel zeker: inventariseer de (in)boedel en laat deze zo nodig taxeren. De inboedel hoort bij de nalatenschap. Verdeel nadien de boedel (na aangifte voor de successiebelasting enz.)

> Meld het overlijden bij inboedelverzekeraars.

Nagaan of er een Verklaring van erfrecht nodig is

Vraag bij de bank of uitkeringsinstantie na of een verklaring van erfrecht vereist is. Een verklaring van erfrecht moet worden opgesteld door een notaris. 
De verklaring van erfrecht dient o.a. bij verzekeringsmaatschappijen overlegd te worden alvorens zij tot een uitkering overgaan. Bij banken heeft u deze verklaring nodig, indien u de tenaamstelling van de rekening wilt wijzigen en/of betalingen via deze rekening t.b.v. onder andere de uitvaart wilt doen en/of de rekening wilt opzeggen.