< terug

Hoe stel ik mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap?

Ondanks alle moderne technische hulpmiddelen blijft het voor een goede opleiding en nascholing van artsen noodzakelijk om te kunnen beschikken over menselijke lichamen. U kunt daarvoor uw lichaam na uw dood ter beschikking stellen aan de medische wetenschap.

Geen begrafenis of crematie

Wanneer u uw lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap kiest u ervoor om na uw dood uw lichaam te bestemmen voor de opleiding van aanstaande artsen en specialisten. U en uw nabestaanden doen afstand van de zeggenschap over uw lichaam en dragen dit over aan een anatomisch laboratorium. Er vindt geen begrafenis of crematie plaats kort na het overlijden.  
In het laboratorium wordt uw lichaam geprepareerd om het voor onderwijsdoeleinden geschikt te maken. Na de ontleding worden de stoffelijke resten alsnog naar een crematorium gebracht. Deze crematie kan jaren later plaats vinden en gebeurt anoniem.

Schriftelijk vastleggen in een codicil of wilsbeschikking

De wens om uw lichaam ter beschikking te stellen van de medische wetenschap moet u schriftelijk vastleggen in een wilsbeschikking bij de afdeling Anatomie van een universiteit.

Formulieren aanvragen

De formulieren voor de wilsbeschikking en de daarbij behorende informatie kunt u bij de Uitvaart Informatie Hulplijn aanvragen. Na ontvangst van de ingevulde wilsbeschikking door een anatomische afdeling van een universiteit wordt uw wens vastgelegd. Daarvan ontvangt u een bevestiging.

Bespreek uw wensen met uw nabestaanden

Het is raadzaam aan uw familie en uw huisarts te laten weten dat u deze wilsbeschikking hebt gemaakt. 
Als u later uw beslissing zou willen herzien, kunt u zich schriftelijk tot het betreffende Anatomische instituut wenden en daarbij uw exemplaar van de wilsbeschikking meesturen. Uw wilsbeschikking wordt dan vernietigd.

Kan ik dan ook nog donor worden? 

Het is wel mogelijk zowel een donorcodicil als een wilsbeschikking te hebben, maar ze zijn niet tegelijk uitvoerbaar. Het is dus mogelijk het lichaam voor beide doeleinden ter beschikking te stellen, maar een lichaam kan maar voor één van beide doeleinden worden gebruikt. Bij een enkel Anatomische instituten is het mogelijk om na orgaandonatie toch nog het lichaam ter beschikking te stellen. Mocht iemand als donor geregistreerd staan en zich óók ter beschikking van de wetenschap hebben aangemeld, dan krijgt orgaandonatie altijd voorrang.

Kunnen nabestaanden nog afscheid nemen? 

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de nabestaanden. Met de uitvaartverzorger kunnen daarover afspraken gemaakt worden. Helaas is er weinig tijd om afscheid te nemen omdat uw lichaam zo snel mogelijk naar het anatomisch laboratorium vervoerd moet worden.

Wordt het lichaam altijd geaccepteerd?

Het is mogelijk dat uw wilsbeschikking niet kan worden uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u bijvoorbeeld in het buitenland overlijdt of wanneer het bericht van overlijden later dan 24 uur de afdeling Anatomie bereikt. 
Ook kan een lichaam niet geaccepteerd worden wanneer er obductie/sectie heeft plaatsgevonden of wanneer er sprake is van ernstige verminking. 
Het is ook mogelijk dat het lichaam niet geaccepteerd wordt, omdat het aanbod te groot is.

Heb ik nog een uitvaartverzekering nodig?

Wanneer uitvoering van de wilsbeschikking niet mogelijk is, moeten uw nabestaanden zorgdragen voor een begrafenis of crematie. Het is verstandig daar rekening mee te houden en uw uitvaartverzekering of vergelijkbare verzekering niet op te zeggen.