< terug

Met welke belastingen krijg ik te maken na een overlijden?

Na een overlijden krijgt u als erfgenaam te maken met de financiële afwikkeling. De vraag hoeveel belasting verschuldigd is bij het overlijden van een persoon valt niet eenduidig te beantwoorden.
De Belastingdienst heeft onlangs een servicepagina gelanceerd, waar nabestaanden een checklist kunnen samenstellen, zodat ze weten wat ze met de Belastingdienst moeten regelen en wat hen te wachten staat in de afhandeling daarvan.

Veel is afhankelijk van de vraag of er al dan niet een testament is opgesteld en hoe een eventueel testament is vormgegeven. Ook indien een testament ontbreekt, hebben de nabestaanden nog mogelijkheden om de hoogte van de te betalen belastingen te beïnvloeden. Van groot belang hierbij is dat snel wordt gereageerd!

Inleiding

Bij het ontbreken van een testament is de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ van toepassing. Vanuit fiscaal perspectief behoeft deze wettelijke verdeling niet altijd tot de meest optimale afwikkeling te leiden. De wet biedt echter de mogelijkheid deze wettelijke verdeling binnen drie maanden na het overlijden door inschrijving van een notariële akte ongedaan te maken. Echter, de termijn van drie maanden is in de praktijk heel kort gebleken! Neem dus zo spoedig mogelijk contact op met een notaris of uw adviseur om de (on)mogelijkheden hieromtrent te bespreken.

Aangifte erfbelasting

Nadat iemand is overleden wordt vastgesteld welke bezittingen en schulden de overledene had op zijn of haar sterfdag. Deze waarden vormen de grondslag van de aangifte erfbelasting, waarvan de uitvaartkosten overigens nog mogen worden afgetrokken (onder uitvaartkosten wordt verstaan: uitvaartkosten minus ontvangen uitkeringen van uitvaartverzekeringen of deposito’s; zie voor de exacte voorwaarden www.belastingdienst.nl).

Wie erfbelasting moet voldoen is afhankelijk van de vraag wie erfgenamen zijn en of zij gebruik kunnen maken van een vrijstelling. Hoeveel erfbelasting moet worden betaald is afhankelijk enerzijds van de hoogte van hetgeen wordt verkregen, anderzijds van de verwantschap met de overledene.

Tarieven erf- en schenkbelasting 2018

Verkrijging

1. Partners en kinderen

2. Kleinkinderen

3. Overige verkrijgers

€ 0 – € 123.248

10%

18%

30%

€ 123.248 – hoger

20%

36%

40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen in geval van overlijden

Verkrijger(s)                                                   

Vrijstellingsbedrag (2018)

Partners  

€ 643.193

Bepaalde zieke of gehandicapte kinderen      

€ 61.106

Overige kinderen en kleinkinderen                

€ 20.371

Ouders    

€ 48.242

Overige verkrijgers                                        

€ 2.147

De hogere vrijstelling voor bepaalde zieke of gehandicapte kinderen is gebonden aan strikte voorwaarden. Indien er sprake is van zieke of gehandicapte kinderen verdient het aanbeveling hierover contact op te nemen met uw adviseur.

Inkomstenbelasting

Naast de aangifte erfbelasting moet ook een aangifte inkomstenbelasting worden ingediend. Deze aangifte verdient extra aandacht indien de overledene zelf (al dan niet via een B.V.) een onderneming dreef. Daarnaast kan in deze aangifte worden stilgestaan bij de ziektekosten die zijn gemaakt. De kosten van de uitvaart zijn vanaf 1 januari 2009 niet meer aftrekbaar. Toch is het belangrijk dat nabestaanden de rekeningen met betrekking tot de uitvaart bewaren. Dit in verband met de aftrekbaarheid van de uitvaartkosten (zie de informatie hierboven bij Aangifte erfbelasting).

Zowel de Wet inkomstenbelasting als de Successiewet kent een aantal bepalingen om de overdracht van een onderneming fiscaal gefacilieerd te laten verlopen. Hierdoor kan een aanmerkelijke besparing van de te betalen belasting gerealiseerd worden. Indien sprake is van een onderneming of van aandelen in een B.V., verdient het aanbeveling hierover contact op te nemen met uw adviseur.

Gemeentelijke heffingen

Indien de langstlevende vervolgens alleen een huishouding voert, is het verstandig de aanslagen voor de gemeentelijke heffingen goed te controleren. Deze gaan meestal uit van een ‘gezinssituatie’. Als alleenstaande heeft u in een aantal situaties recht op een korting. Hiervoor moet u wel binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bezwaar maken.